Odpowiedzialność Cywilna
AutoCasco / KRadzież
Dom / Mieszkanie
Nieszczęśliwe Wypadki
Działalność gospodarcza
Wakacje / Wyjazd
Imię i nazwisko:       Telefon:            
Dogodny termin:       Godziny kontaktu:   
Moto - Assistance

Wakacje / Podróż

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.

Umowa ubezpieczenia - w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia - obejmuje:

W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ:
 • koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem

 • koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną

 • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży

 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego

 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu

 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe

 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).

W PODRÓŻY KRAJOWEJ:
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną

 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe

 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego

 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu

 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).

WYRÓŻNIA NAS:
 • szeroki zakres ubezpieczenia, a w tym: usług assistance włączonych już do podstawowej oferty ubezpieczeniowej, kosztów odwołania uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej, kosztów anulowania biletu podróżnego, kosztów leczenia w RP po wypadku narciarskim za granicą, świadczeń dodatkowych SKI;

 • brak limitu na pokrycie kosztów transportu chorego (oraz transportu zmarłego) do kraju;

 • wielowariantowość sum ubezpieczenia;

 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nie tylko o ryzyka narciarskie czy uprawianie sportów ekstremalnych, ale także o ryzyko działań wojennych i stanu wyjątkowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem przebytych chorób tropikalnych.

Zapewniamy za granicą przy udziale CENTRUM ALARMOWEGO całodobową organizację pomocy oraz pokrycie zobowiązań w zakresie ryzyk wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia bez angażowania Państwa środków finansowych.

Kontakt
tel/fax:
(33) 8214 003
506 031 101

Lokalizacja
ul. Zamoyskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
jak dojechać »Kontakt z naszym agentem
w Wodzisławiu Śląskim

Wszelkie prawa zastrzeżone bausc.pl
słowa kluczowe: ubezpieczenia bielsko-biała, ubezpieczenia bielsko,
bielsko ubezpieczenie